top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN
Energetische praktijk/Webshop

Rebecca Verhoeven

Feel by Beccie

Herseltsesteenweg 240, 3200 Aarschot

Energetische Praktijk

Nieuwlandlaan 150, 3200 Aarschot

feelbybeccie@telenet.be

0494/700619

BTWnr. 0770.832.274

ALGEMENE VOORWAARDEN

1.TOEPASSING

1.1 Door een dienst of product te bestellen of aan te kopen bij Rebecca Verhoeven, Feel by Beccie, betekent dat de klant akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

1.2. Er kan alleen maar schriftelijk van deze algemene voorwaarden afgeweken worden, waarbij de overige bepalingen van kracht blijven.

1.3 Beide partijen kunnen digitaal (elektronisch) met elkaar in communicatie treden, informatie uitwisselen en overeenkomsten met elkaar sluiten. Aan het gebruik hiervan bestaan risico’s zoals vertragingen, manipulatie en virussen. Rebecca Verhoeven is niet aansprakelijk voor schade die hier eventueel uit voortvloeit.

2. OFFERTES EN BESTELLINGEN

2.1 Alle uitgestuurde of aangeboden offertes zijn vrijblijvend. De overeenkomst komt slechts tot stand nadat we de bestelling of aankoop via email bevestigd hebben of online via de webshop succesvol werd geregistreerd en betaald. Rebecca Verhoeven kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden. Wij behouden ons tevens het recht om elke bestelling of aankoop te weigeren. Deze beslissing kan genomen worden naar eigen goeddunken en zonder verdere motivering. In dit geval zullen wij de klant hiervan op de hoogte brengen.

Indien de klant na de bestelling geen bevestiging via e-mail ontvangt, werd de bestelling mogelijk niet verwerkt of is er een fout opgetreden. Gelieve in dit geval contact op te nemen met feelbybeccie@telenet.be .

2.2 Conform de artikels VI 47-52 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de consument over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen.

In geval van aankoop van producten, heeft de consument het recht binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering, af te zien van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder motivering. Rebecca Verhoeven zal in dat geval het bedrag van de geretourneerde aankoop terugbetalen aan de klant, binnen een termijn van 10 werkdagen, na ontvangst retour. De gemaakte verzendkosten blijven wel verschuldigd en de klant betaalt zelf de retourkosten.

In geval van bestelling van een dienst, heeft de consument het recht binnen de 14 dagen vanaf de dag van het sluiten van de overeenkomst, hiervan af te zien, zonder betaling van een boete en zonder motivering.

Bij herroeping gelden dus de wettelijke waarborgen. Het modelformulier voor herroeping kan hier worden gedownload.

2.3 Elke aanbieding van een product geldt slechts tot uitputting van de voorraad. Rebecca Verhoeven kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een een product. Indien een product niet langer beschikbaar is, zullen wij dit zo snel mogelijk melden aan de klant zodat deze zijn bestelling kan annuleren.

 

3. PRIJZEN EN BETALINGEN

3.1 De prijzen die gelden op het moment van bestelling van een dienst of aankoop van een product zijn van toepassing. Alle vermelde prijzen zijn in euro aangeduid, vrijgesteld van BTW, exclusief verzendkosten, tenzij anders aangeduid of schriftelijk overeengekomen. De verzendkosten worden bij de bestelling apart en duidelijk opgegeven en zijn afhankelijk van de gekozen verzendwijze en het land van bestemming.

3.2 Wij behouden ons het recht voor om de prijzen en tarieven te wijzigen en eventuele fouten te corrigeren. Wanneer dit nadelig zou zijn voor de klant, wordt hij hiervan via e-mail op de hoogte gebracht en heeft de klant het recht om de bestelling binnen de 14 dagen te annuleren.

3.3 Kortingscodes zijn nooit cumuleerbaar met andere acties.

3.4 Rebecca Verhoeven kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in opgegeven prijzen of voorwaarden, noch voor fouten in productomschrijvingen of afbeeldingen.

3.5 Voor alle online bestellingen en aankopen accepteren wij online betaling via het betaalplatform van Stripe of persoonlijke betaling bij afhaling. De verzending van de producten gebeurt vanaf het moment dat de betaling door ons werd ontvangen en op de dagen die aan de klant werden gecommuniceerd.

3.6  Behandelingen kunnen ter plaatse cash of via de Bancontact/Payconiq app betaald worden, waarbij de klant het stortingsbewijs ter controle aanbiedt.

 

4. LEVERING VAN DIENSTEN

4.1 Onder een dienst wordt onder andere begrepen: een energetische behandeling.

4.2 Rebecca Verhoeven zal zich inspannen de werkzaamheden met vakmanschap uit te voeren overeenkomstig de met de klant overeengekomen afspraken.

4.3 Rebecca Verhoeven heeft het recht de inhoud, de plaats en tijd van (onderdelen van) een dienst te wijzigen en zal de klant hierover informeren.

4.4 De klant staat in voor tijdige en volledige verstrekking van alle voor de overeenkomst relevante informatie en voor de juistheid van die informatie.

4.5 Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die betrekking heeft op de sessies en die tijdens de sessies wordt uitgewisseld.

4.6 Klachten dienen binnen 10 werkdagen na (het deel van) de verstrekte dienst waarop de klacht betrekking heeft, schriftelijk aan Rebecca Verhoeven worden gemeld. Na deze termijn wordt (het deel van) de verstrekte dienst geacht te zijn aanvaard. Het melden van klachten schort de betalingsverplichting van de klant niet op.

5. ANNULERINGSBELEID BOEKINGEN
5.1 Annulering of het verzetten van een afspraak dient uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip te geschieden.
5.2 Bij annulering voor de afspraak binnen de 24 uur, neem zo snel mogelijk contact op en we zoeken een andere oplossing.

5.3 Wanneer de klant meer dan 15 minuten te laat komt op de afspraak van een behandeling mag Rebecca Verhoeven de afspraak annuleren en toch het volledige bedrag voor de afgesproken behandeling in rekening brengen.​

5.4 Rebecca Verhoeven is gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen. Dit zal eveneens uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip kenbaar gemaakt worden.

6. LEVERING VAN PRODUCTEN

6.1 Producten worden geleverd op het leveringsadres dat door de klant bij zijn bestelling wordt doorgegeven. Foutieve leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten ten laste van de klant.

6.2 De levering gebeurt binnen België en Nederland en kan op aanvraag ook naar andere landen binnen de EU. Voor kosten met betrekking tot de levering, kan verwezen worden naar 3.1.

6.3 De levering van producten zal gebeuren conform de informatie die verstrekt is aan de klant. In de mate van het mogelijke zullen bestellingen binnen zeven werkdagen worden geleverd. De vermelde leveringstermijnen zijn evenwel niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de klant, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.

6.4 Rebecca Verhoeven heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten, dit zonder extra verzendkosten aan te rekenen aan de klant.

6.5 Behoudens in het geval van een fout die te wijten is aan de klant, zoals bijvoorbeeld verlies ten gevolge van het vermelden van een foutief leveringsadres, worden in het geval van niet-levering van de goederen de eventueel door de klant betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

6.6 Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, 10 dagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, 10 dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de klant dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die op het ogenblik van in ontvangst name kon worden vastgesteld.

6.7 Alle door Rebecca Verhoeven geleverde producten blijven eigendom van Rebecca Verhoeven totdat de klant alle verplichtingen uit de overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen, daaronder mede begrepen betaling van de koopsom, vergoedingen, kosten en eventuele schadevergoeding.

6.8 De door Rebecca Verhoeven geleverde producten, die onder het in het vorige lid genoemde eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht, als betaalmiddel worden gebruikt, worden verpand of op een andere wijze worden bezwaard. De klant dient alles te doen om de eigendomsrechten van Rebecca Verhoeven veilig te stellen.

 

7. RETOURNEREN VAN PRODUCTEN

7.1 Elk besteld en ongebruikt artikel (met uitzondering van producten die speciaal voor u besteld werden bij de leverancier en niet standaard in het aanbod zitten) kan binnen 14 kalenderdagen worden teruggebracht , na telefonische afspraak. Het artikel dient te worden afgegeven in de originele verpakking samen met het aankoopbewijs. De klant wordt terugbetaald.  De klant kan ook het artikel binnen de 14 dagen per post terugzenden. Het artikel dient dan te worden verpakt in de originele verpakking en samen met het aankoopbewijs te worden verzonden. Rebecca Verhoeven zal in dat geval het bedrag van de geretourneerde aankoop terugbetalen aan de klant, binnen een termijn van 10 werkdagen. De gemaakte verzendkosten blijven door de klant wel verschuldigd.

7.2 De producten dienen ongebruikt, volledig, onbeschadigd en in de originele verpakking te worden teruggestuurd op eigen risico en kosten van de klant. Om gebruik te kunnen maken van dit verzakingsrecht, zal de klant de producten niet gebruiken op een manier waarop deze in waarde verminderen of beschadigd worden. Goederen die specifiek voor de klant ontworpen zijn, worden niet teruggenomen en de klant kan zich in dit geval niet beroepen op het verzakingsrecht.

Als de kwaliteit van de producten werd geschaad of de geretourneerde producten niet volledig zijn, behoudt Rebecca Verhoeven zich het recht voor om de geretourneerde producten te weigeren en/of een schadevergoeding te eisen voor elk waardeverlies.

8. VERLIES OF DIEFSTAL

8.1 Rebecca Verhoeven draagt het risico voor verlies of diefstal tot levering van het product aan de klant. De klant dient elke niet-levering schriftelijk aan ons te melden binnen een termijn van 14 werkdagen na bestelling op feelbybeccie@telenet.be. Wij behouden ons het recht voor de aanvraag van de klant te weigeren als deze buiten voormelde termijn gebeurt.

8.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van het product na levering aan de klant.

8.3 Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de klant geleden.

 

9. OVERMACHT EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

9.1 In geval van levering van een dienst, is in geval van tijdelijke of blijvende overmacht van Rebecca Verhoeven waaronder mede wordt verstaan ziekte, tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid, computerstoring of -uitval, internetstoring of -uitval, telefoonstoring of -uitval, of plotselinge uitval van een locatie, Rebecca Verhoeven gerechtigd de overeenkomst te beëindigen dan wel haar prestaties op te schorten, zonder dat de klant uit dien hoofde enig recht op schadevergoeding kan doen gelden. Indien Rebecca Verhoeven op grond van overmacht de overeenkomst beëindigt, houdt Rebecca Verhoeven het recht op betaling van alle prestaties die waren verricht voordat er sprake was van overmacht.

9.2 In geval van levering van een product zijn wij niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze wil om, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

9.3 De overeenkomst eindigt in geval van overlijden van één der partijen.

9.4 Aan beide partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding slechts toe indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in een wezenlijke verplichting uit hoofde van de overeenkomst en de andere partij ter zake van die verplichting in verzuim is.

9.5 Partijen hebben het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden in geval van faillissement of gerechtelijke reorganisatie, gerechtelijke of buitengerechtelijke ontbinding, insolvabiliteit, onbekwaamheid en/of onvermogen van of aanstelling van een voorlopig bewindvoerder over één van de partijen.

 

 

10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Rebecca Verhoeven is slechts aansprakelijk indien de klant aantoont dat de klant schade heeft geleden door een wezenlijke fout van Rebecca Verhoeven.

10.2 De aansprakelijkheid van Rebecca Verhoeven is beperkt tot een bedrag gelijk aan maximaal één maal het in de overeenkomst vernoemde bedrag.

10.3 Indien de overeenkomst is onderverdeeld in delen, is de aansprakelijkheid van Rebecca Verhoeven verder beperkt tot de vergoeding die verschuldigd is voor dat deel van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

10.4 Rebecca Verhoeven is uitsluitend gehouden tot vergoeding van directe schade. Aansprakelijkheid van Rebecca Verhoeven voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is uitgesloten.

10.5 Buiten de in voorgaande artikelen genoemde gevallen rust op Rebecca Verhoeven geen enkele verplichting tot schadevergoeding.

10.6 Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.

 

11. PERSOONSGEGEVENS

11.1 Door te bestellen op de website www.feelbybeccie.be staat de klant uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en betalingen. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens de bestelling of via andere wegen op eventuele latere tijdstippen.

11.2 De persoonsgegevens die klanten verstrekken voor een éénmalige bestelling worden bijgehouden voor de duur die nodig is om de bestelling te leveren en de betaling te ontvangen. Wanneer zij ervoor kiezen om zich te registreren als klant op de website, worden deze persoonsgegevens bijgehouden tot op het ogenblik dat de klant vraagt om de persoonsgegevens te verwijderen. Deze aanvraag kan gericht worden tot feelbybeccie@telenet.be .

11.3 Rebecca Verhoeven zal de gegevens niet overmaken aan derden. De klant heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering en heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden.

11.4 uitbreiding voorwaarden zie link privacy beleid 

 

12. SCHEIDBAARHEID

12.1 Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

12.2 Indien enig deel van deze algemene voorwaarden als te ruim wordt verklaard, zal de bepaling uitvoerbaar zijn tot het maximum toegelaten bij wet.

12.3 Indien enig deel van deze algemene voorwaarden als ongeldig zou worden beschouwd, behouden wij ons het recht voor om dit gedeelte te vervangen.

 

13. TOEPASSELIJK RECHT

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op de algemene voorwaarden zelf, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing

13.2 Alle geschillen zullen uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven behoren.

13.3 Indien Rebecca Verhoeven op enig moment afstand doet van een of meerdere recht(en) die haar uit hoofde van deze algemene voorwaarden toekomt(/en), ontstaat hierdoor geen recht voor de klant in toekomstige situaties of overeenkomsten. In navolgende situaties en overeenkomsten gelden deze algemene voorwaarden onverkort en volledig, tenzij alsdan tussen partijen opnieuw andere afspraken worden overeengekomen.

13.4 Rebecca Verhoeven is gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Rebecca Verhoeven zal de klant hierover informeren.

Voor alle vragen kan je contact opnemen met onze klantendienst via feelbybeccie@telenet.be 

11 november 2021

bottom of page